Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

42 Florimond Leirensstraat
Wetteren, Vlaanderen, 9230
Belgium

0032499277357

Lifestyle boetiek & conceptstore 

Algemene voorwaarden

Je hebt bij een online aankoop het recht om je aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugbrengen van het product vallen ten laste van jou, de koper. 

 

 

Ondernemingsgegevens: 

Atelier eMTee

Jozef Buyssestraat 68, 9230 Wetteren 

www.atelieremtee.be

evelien@atelieremtee.be

0032499277357

BE0546797314

Algemene Bepalingen: 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelier eMTee. Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op.

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Atelier eMTee behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Atelier eMTee erkend. 

We garanderen je dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

Levering en leveringstermijn: 

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. 

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Atelier eMTee bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang he binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

Atelier eMTee is niet aansprakelijk in de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. 

Prijzen: 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Aanbod: 

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact opnemen met evelien@atelieremtee.be of telefonisch via 0032499277357.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. Je zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. 

Solden worden niet terug gestuurd.

Zichttermijn / herroepingsrecht:

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb je het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgde op de levering van de producten. Er is geen verjaringsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. 

Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet naar Atelier eMTee hebt teruggebracht, is de koop een feit.

Je bent verplicht, alvorens over te gaan tot terugbrengen naar de winkel, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Atelier eMTee. Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien je de producten hebt gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Atelier eMTee er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van het product, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan jou wordt terugbetaald. Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou. 

Retouradres: 

Atelier eMTee

Jozef Buyssestraat 68, 9230 Wetteren. 

Gegevensbeheer: 

Indien je een bestelling plaatst bij Atelier eMTee, dan worden je gegevens opgenomen in ons klanten bestand. Atelier eMTee houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens niet verstrekken aan derden. Meer informatie kan je terugvinden in onze privacy policy. 

Atelier eMTee respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

Atelier eMTee maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglist. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

Garantie en conformiteit: 

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoopt van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van 2 jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. 

Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met evelien@atelieremtee.be of telefonisch via 0032499277357 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen an Atelier eMTee. 

We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Atelier eMTee) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Atelier eMTee.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Atelier eMTee schriftelijk te worden gemeld.

Indien je klachten door Atelier eMTee gegrond worden bevonden, zal Atelier eMTee naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atelier eMTee en mitsdien. 

Aanbiedingen: 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt Atelier eMTee zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Atelier eMTee slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

Aanbiedingen van Atelier eMTee gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Atelier eMTee kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slecht van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Afbeeldingen en specificaties: 

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen,... of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten,.. op de wegschop van Atelier eMTee gelden slechts bij benadering, zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Overmacht: 

Atelier eMTee is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet tot voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier eMTee alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  

Atelier eMTee behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. 

In geen geval is Atelier eMTee gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Indien Atelier eMTee bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Aansprakelijkheid: 

Atelier eMTee is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeer aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze wegschop. 

Eigendomsvoorbehoud: 

Eigendom van alle door Atelier eMTee aan jou verkochte en geleverde zaken blijft bij Atelier eMTee zolang de je de vorderingen van Atlier eMTee uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebt voldaan. Zolang je de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet hebt voldaan en zolang je de vorderingen van Atelier eMTee wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet hebt voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. 

 

 

 

 

Toepasselijk recht / bevoegde rechter: 

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerst instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Wetteren. Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Klantenservice: 

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer 0032499277357, via e-mail op evelien@atelieremtee.be of per post op het volgende adres: Atelier eMTee, Jozef Buyssestraat 68, 9230 Wetteren.